Conferences Program / Moscow 2018 Spring

Presentation - Master Resheniy

 

Speaker
Igor Nikiforov
Director of Regional Development, MASTER RESHENIY (Russia)